VAKFIN   AMACI

Vakıf amacı, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına , yasalarına ve Atatürk ilkelerine bağlı kalarak; çocuk ve gençlerimizin iyi eğitimli, kültürlü, iyi ahlaklı, meslek sahibi, topluma yararlı, ülkesini seven, çevreye ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerine yardımcı olmak ve bu doğrultuda eğitimle ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmaktır.

VAKFIN  FAALİYETLERİ

a)   Maddi imkanları yeterli olmayan başarılı ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine nakdî ve aynî yardımlar yaparak bu öğrencilere eğitimlerini sürdürebilmeleri için çeşitli şekillerde destek olmak; bu tür öğrencilerin eğitim, kitap-kırtasiye, barınma, beslenme ve diğer eğitim için zaruri ihtiyaçlarını ve gerektiğinde dershane ücretlerini karşılamak; bu tür başarılı öğrencilere yurt içi ve gerektiğinde yurt dışı eğitim bursu vermek; ileri düzeyde yabancı dil öğrenmelerini teminen katkıda bulunmak,

b)   Başarılı öğretmen ve öğrencilere teşvik ödülleri vermek. Bunlara  yurtiçi ve yurtdışında kendi alanlarında yetişmeleri amacıyla  her türlü destek ve yardımı sağlamak,

c)   T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim hizmetlerine vakıf imkanlarının elverdiği ölçüde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

d)   Devlet yatırımlarına yardımcı olmak gayesi ile, devlet makamlarının tavsiye , bilgi ve onayları doğrultusunda ve hiçbir kar amacı gütmeden; Nafi Güral ismini taşıyan;

– Okul öncesi kreş ve yuvalar,
– İlköğretim okulları,
– Ortaöğretim ve mesleki eğitim tesisleri ve kurumları;
– Üniversite, fakülteler, yüksek öğrenim kurumları ve bunlara bağlı birimler, araştırma ve uygulama merkezleri, enstitüler, laboratuarlar,
– Kütüphaneler, yurtlar ve kültür merkezleri, spor yapılabilecek mekanlar,

inşa ederek, bunları donatıp eğitime hazır hale getirmek. Vakıf inşa ettiği veya sair yollarla sahip ve mutasarrıfı olduğu bu eğitim kurumlarını ve tesislerini hiçbir kar amacı gütmeden kendisi işletebileceği gibi, Nafi Güral ismini taşımaları şartı ile bu tesis ve kurumların ister işletmesini, isterse tüm tesislerin mülkiyetini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na veya ilgili kamu kurumuna bedelsiz olarak devredebilir.

e)   Devletimiz mülkiyetinde kurulmuş olan eğitim kurumlarında, devletimiz tarafından görev verilmesi halinde vakıf senedinde gösterilen amaçlara uygun olmak ve vakıf yetkili kurullarınca da kabul edilmek şartı ile değişiklik, ek ve onarımlar yapmak; bu tesislerde yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti verilmesine katkı sağlamak.

f)   Vakıf tarafından kurulmuş olan veya devletin kurmuş olduğu bu tür eğitim tesislerinin donanım eksikliklerinin, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereç ihtiyaçlarının sağlanmasına imkanları ölçüsünde yardımcı olmak; gerektiğinde bu tür tesislerde eğitim vermek üzere görevlendirilecek tecrübeli ve nitelikli öğretmen, uzman ve usta öğretici gibi elemanların teminine, eğitim kurumlarının hizmet düzey ve kapasitelerinin genişletilmesine imkanları ölçüsünde  katkıda bulunmak.

g)   Ülkenin eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak; kurs, konferans, panel, seminer, sempozyum, bilimsel toplantılar, açık oturum, forum, sergi, yarışmalar ve  festivaller düzenlemek; bülten, dergi ve araştırma raporları yayınlamak; aynı amaçla kurulmuş resmi  kurumlarla, üniversitelerle ve kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak; bu tür faaliyetlere imkanları ölçüsünde  katkıda bulunmak.

h)   Vakfın amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer işlem ve çalışmaları yapmak; vakfın amacına uygun faaliyetler yapan diğer kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.

i)   Vakıf yönetim kurulu günün şartlarına ve vakfın mali olanaklarına göre yukarıda yazılı hizmet ve faaliyet alanlarında birisine ya da bazılarına öncelik tanıyabilir. Diğerleri kısa ya da uzun bir süre için vakfın faaliyet ve sahası dışında da bırakılabilir.